Η νέα πρόταση του υπουργείου  για υπογραφή ΣΣΕ Â για την οποία θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την θέση των σωματείων και των παρατάξεων.

Σας την παραθέτουμε με την επισήμανση ότι σαν ΕΑΣ θα την μελετήσουμε και μεσω ανακοίνωσης θα σας ενημερώσουμε ξανά για την εκτίμησή μας όπως πάντα  αν και με την πρώτη ματιά δεν διαπιστώθηκε κάτι αξιόλογο σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις..

 (Εδω)η προγενέστερη ανακοίνωση μας στην  κατάπτυση πρόταση  

εδωειναι η πρόταση. 

εδωείναι ο πίνακας διανομής. 

εδωείναι η ανάλυση της σύμβασης σύμφωνα με το υπουργείο

εδωη σύμβαση αναλυτικά. 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2016 – 2018 ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.


 

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Αττικής) σήμερα την ___ Μαίου 2017, ημέρα _________ , στα κεντρικά γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, επί της οδού Παρνασσού αριθ. 6, Οι υπογράφοντες Αφενός, ο κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» (αποκαλούμενη, εφεξής, χάριν συντομίας ως «η Εταιρεία») με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, που δηλώνει και ενεργεί στην παρούσα επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας αυτής, ως ο κατά το καταστατικό νόμιμος εκπρόσωπός της και επιπρόσθετα, για την προκείμενη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτημένος με την υπ΄ αριθ. 40/11.02.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ΄ ακολουθία νομιμοποιούμενος για τη συνομολόγηση και υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφετέρου: 1) οι κ.κ Λεωνίδας Σκούλος, και Κωνσταντίνος Σιορίκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντιστοίχως της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και 2) οι κ.κ Απόστολος Ραυτόπουλος και Κωνσταντίνος Κουλούρης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντιστοίχως της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α. – Ο.ΣΥ.», άπαντες δηλούντες και ενεργούντες στην παρούσα υπό τις παραπάνω ιδιότητές τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι και ειδικά εξουσιοδοτημένοι για τη συνομολόγηση και υπογραφή της παρούσας, για το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3920/2011 όπως αυτός ισχύει. Αφού έλαβαν υπόψη

1. Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3920/2011 και με τις προβλεπόμενες στο Κεφάλαιο Α΄ αυτού διαδικασίες, οι εταιρείες ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ συγχωνεύτηκαν δι’ απορροφήσεως της τελευταίας από την πρώτη σε μια ενιαία εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» με αντικείμενο - κατά το άρθρο 1 παράγραφος 7α - την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλλεϋ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς). 2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) 3. Ότι οι όροι που αποτελούν περιεχόμενο και αντικείμενο της παρούσης συμφωνίας δεν θα υπερβαίνουν τους ετήσιους εγκεκριμένους στόχους του Προϋπολογισμού εκάστοτε συναφούς έτους, ως αυτοί τίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών για την Εταιρεία. 4. Ότι τα έγγραφα με αρ. πρωτ. αφ’ ενός 17638/29.01.2106 του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και αφ’ ετέρου 24/08.2.2016 του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ-ΟΣΥ σχετικά με υπογραφή νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εργασίας του προσωπικού της ΟΣΥ ΑΕ σε εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου προς αντικατάσταση της υφιστάμενης από 27.01.2014 «Επιχειρησιακή ΣΣΕ ετών 2013-2014» μεταξύ της ΟΣΥ ΑΕ και των σωματείων «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ-ΟΣΥ», καθώς και κάθε άλλης υφιστάμενης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή πρακτικής, εν ισχύ, χωρίς καμία εξαίρεση. Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι μισθωτοί που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την Εταιρεία ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.). Άρθρο 2 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Οι Δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226 Α’) και της κατ εξουσιοδότησης αυτού, ΚΥΑ 2/39845/0022 28-6-2013, όπως ισχύει με το άρθρο 18 Ν. 4354/2015 και των τυχόν τροποποιήσεων τους στο μέλλον και είναι οι κάτωθι: • Προσωπικό που απασχολείται στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου (Οδηγοί Οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., Ελιγμοδηγοί). • Προσωπικό που απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του στόλου των οχημάτων και των εγκαταστάσεων (αμαξοποιοί, βαφείς, επιγραφοποιοί, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρονικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, λιπαντές, ξυλουργοί, συντηρητές κτιρίων, ταπητουργοί, τεχνίτες αντλιών, ελαστικών, οχημάτων, συσσωρευτών, ψυγείων, τορναδόροι, χειριστές ανυψωτικών γερανών, χορηγητές, τεχνίτες). • Εργατικό προσωπικό. • Υδραυλικοί, Ψυκτικοί • Νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης και Ιατρικό Προσωπικό. • Προσωπικό που απασχολείται στον έλεγχο και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου (Εισπράκτορες, Εκδότες, Ταμίες, Σταθμάρχες, Επόπτες). • Αποθηκάριοι, Προσωπικό Ασφαλείας- φρούρησης εγκαταστάσεων. Άρθρο 3 Επίδομα θέσης ευθύνης Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας που συναρτάται ευθέως με την ιεραρχική διαβάθμιση των επιπέδων ευθύνης, την τήρηση της αρχής της ισότητας, με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, και τη μέγιστη δυνατή απόδοση των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό απαιτείται δυνάμει του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) περί ενιαίου μισθολογίου, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες θέσεις ιεραρχίας στο άρθρο 8 του ισχύοντος οργανογράμματος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. το εν λόγω επίδομα καθορίζεται δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. Α -24013/2426 ( ΦΕΚ Β΄ αρ. φύλλου 1342/03-06-2013), όπως ισχύει, στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της εταιρείας, καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης ως εξής: - Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, χίλια ευρώ (1.000,00€) - Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) - Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€) - Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα ευρώ (290,00€) Σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, το επίδομα θα καθορίζεται αντίστοιχα Άρθρο 4 Οικογενειακή παροχή Για την ενίσχυση της οικογένειας των εργαζομένων, χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176 Α’) και τυχόν τροποποιήσεων του μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: Για εργαζόμενο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή καθορίζεται : - Πενήντα ευρώ (50,00 €) για ένα τέκνο, - Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) συνολικά για δύο τέκνα, - Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) συνολικά για τρία τέκνα, - Εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον - Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για κάθε επιπλέον τέκνο. Η οικογενειακή παροχή δικαιολογείται μόνο για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 19ο έτος ηλικίας τους ή το 20ο έτος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους που αντιστοιχεί στην συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία. Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά την διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας τους. Επισημαίνεται ότι για τα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού, κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν καταβάλλεται η οικογενειακή παροχή. Στις περιπτώσεις που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. με τη στρατιωτική θητεία του παιδιού, η καταβολή της οικογενειακής παροχής δεν διακόπτεται. Στην περίπτωση αναπηρίας (σωματικής ή πνευματικής) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος (ποσοστό τουλάχιστον 50%), η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται και μετά την ενηλικίωση, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λπ. Για τη διακοπή της οικογενειακής παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους, και προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους . Άρθρο 5 Λοιπές παροχές και αποζημιώσεις Πέραν των ανωτέρω επιδομάτων, συμφωνείται η καταβολή των παρακάτω, τα οποία δεν αποτελούν μισθολογικές παροχές ως εξής : 5.1 Βρεφονηπιακοί – Νηπιακοί και Ειδικοί Σταθμοί Α) Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των δαπανών φοίτησης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς - νηπιακούς σταθμούς και να καταβάλλει μηνιαίως, ανά παιδί, τα εξής ποσά: • 180 € για 1 παιδί • 200 € για 2 παιδιά • 290 € για 3 παιδιά • 380 € για 4 παιδιά και 100 € για κάθε επιπλέον παιδί Η εταιρεία καταβάλει τα ανωτέρω ποσά για λογαριασμό των παιδιών κάθε εργαζόμενου μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Β) Η εταιρεία αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση, στο πλαίσιο του πνεύματος κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευαισθησίας σύμφωνα με τα κατωτέρω : - Για τα παιδιά εργαζομένων που έχουν συντελεστή αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από ανίατες ασθένειες, και παρακολουθούν Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και θεραπείας ή διαβιούν μόνιμα σε δημόσια ή ιδιωτικά Ειδικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, να καλύπτει συμπληρωματικά με τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, το υπερβάλλον ποσό στην κάλυψη των δαπανών φοίτησης στα ανωτέρω ιδρύματα. - Για τις περιπτώσεις παιδιών εργαζομένων που, μέχρι την ενηλικίωσή τους, χρήζουν λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπεία, ειδικής διαπαιδαγώγησης ή θεραπεία συμπεριφοράς, η εταιρεία χορηγεί, μηνιαίως οικονομική ενίσχυση, συμπληρωματικά με τον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, και με βάση τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά καταβολής, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) €, ενώ σε περιπτώσεις παιδιών με συντελεστή αναπηρίας από 67% και άνω η αντίστοιχη οικονομική βοήθεια της εταιρείας δίνεται με τους ίδιους όρους και μέχρι ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) μηνιαίως. Ο χαρακτηρισμός και η γνωμάτευση των ανωτέρω βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό του Ι.Κ.Α, ή οιουδήποτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, ενώ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και η προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων, χωρίς την εμπρόθεσμη προσκόμιση των οποίων αποσβένεται το δικαίωμα για το αντίστοιχο έτος. Σε περίπτωση που αμφότεροι γονείς τυγχάνουν εργαζόμενοι της εταιρείας, τα ανωτέρω θα καταβάλλονται σε έναν εκ των δύο γονέων. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών γίνεται με την προσκόμιση των οικείων παραστατικών εντός οκταμήνου το αργότερο. Οι εν λόγω παροχές λογίζονται συμπληρωματικές και χορηγούνται για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται αυτές από το Ι.Κ.Α ή από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 5.2 Χρηματική ενίσχυση Γέννησης Τέκνων Σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για τη γέννηση του πρώτου τέκνου εφάπαξ ποσό τετρακόσια (400) €, για τη γέννηση δεύτερου τέκνου εφάπαξ ποσό εξακόσια (600) € και για το τρίτο τέκνο και άνω ποσό οκτακόσια (800) €. 5.3 Επιδότηση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ & εργαζομένων στο Ε.Α.Π Στους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα το παιδί τους φοιτά σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και στους εργαζόμενους που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο της εταιρείας, χορηγείται, άπαξ, κατ΄ έτος, ποσό επτακοσίων ευρώ (700,00€). 5.4 Προκαταβολή αποζημίωσης Ν. 2112/1920 Οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή έχουν είκοσι δύο (22) έτη συμπληρωμένου χρόνου ασφάλισης στην εταιρεία, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν προκαταβολή της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920, σε συνδυασμό με α.ν. 173/67, όπως ισχύουν, η οποία καθορίζεται μέχρι του ποσού των 3.000 € εφάπαξ, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη λόγους υγείας και κοινωνικά κριτήρια, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που στοιχειοθετούν τους ανωτέρω λόγους. 5.5 Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων Οι εργαζόμενοι που εξαγοράζουν τα ένσημα προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιδοτούνται από την εταιρεία με ποσοστό 50% της δαπάνης και με ανώτατο όριο επιδότησης το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), με την απαραίτητη προσκόμιση της απόφασης αναγνώρισης ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 5.6 Παιδικές κατασκηνώσεις Με δαπάνες και μέριμνα της Εταιρείας, αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις τα παιδιά των εργαζομένων ηλικίας 6-16 ετών, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τους. 5.7 Χορήγηση Γάλακτος Με δαπάνες και μέριμνα της εταιρείας χορηγείται για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, στους εργαζόμενους της που λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα. 5.8 Εσωτερικές μετατάξεις Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που αποδεδειγμένα δεν μπορούν προσωρινά για λόγους υγείας, να συνεχίσουν να απασχολούνται στα κύρια καθήκοντά τους, δύνανται σύμφωνα με τον κάθε φορά ισχύοντα κανονισμό και τις σχετικές εγκυκλίους, να μετατάσσονται προσωρινά οι μεν οδηγοί σε θέση εργασίας, όπως, ενδεικτικά σε αυτήν του ελιγμοδηγού, του ελεγκτή εισιτηρίων, του πωλητή εισιτηρίων, του εργάτη γενικών καθηκόντων, του χορηγητή καυσίμων, του φύλακα, του κλητήρα, οι δε ανήκοντες στο τεχνικό προσωπικό μετατάσσονται προσωρινά, και με πρώτη προτεραιότητα στην ειδικότητα του τεχνίτη χορηγητή ανταλλακτικών και του εργάτη γενικών καθηκόντων λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρείας και της εισηγήσεως της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας με τις ειδικότητες οδηγού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν κατόπιν αίτησης τους να καταταγούν σε άλλη ειδικότητα , όπως ενδεικτικά του ελιγμοδηγού, του ελεγκτή εισιτηρίων, του πωλητή εισιτηρίων, του εργάτη γενικών καθηκόντων, του χορηγητή καυσίμων, του φύλακα και του κλητήρα, εφόσον υπάρχει ανάγκη προσωπικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων εργαζομένων ή εργαζομένων που δεν απασχολούνται για οποιοδήποτε λόγο στα κύρια καθήκοντα τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτό, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μόνο τα επιδόματα της ειδικότητας στην οποία απασχολούνται και μόνο αυτά. 5.9 Κίνητρο εκπαίδευσης Στο προσωπικό της παρούσας χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί από το ΛΑΕΚ για κάθε ημέρα συμμετοχής του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διενεργεί η εταιρεία για την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. 5.10 Δωροεπιταγές Χορηγούνται δύο έκτακτες κατ’ έτος παροχές σε κάθε εργαζόμενο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, με την μορφή δωροεπιταγών ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας. 5.11 Κίνητρο ελέγχου προϊόντων κομίστρου – Ασφαλούς οδήγησης Δημιουργείται κίνητρο αλληλεγγύης και εταιρικής ευθύνης για την ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρείας. Χορηγείται κίνητρο στους οδηγούς επί οχήματος, στην περίπτωση αύξησης του εσόδου από την πώληση προϊόντων κομίστρου, σε ποσοστό 20% επί του ποσού της αύξησης, εφόσον συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου με χρήση για επιβίβαση μόνο της μπροστινής πόρτας του οχήματος και μέχρι του ποσού των έξι (6,00) ευρώ ανά ημέρα φυσικής παρουσίας και εργασίας. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το δε κίνητρο θεσπίζεται ως ελευθέρως και μονομερώς ανακλητό από τη Διοίκηση. Δημιουργείται επίσης κίνητρο οικολογικής και ασφαλούς οδήγησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 5.12 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ εφάπαξ ανά περίπτωση, εφόσον αποδεδειγμένα εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειας του, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το αντίστοιχο αίτημα θα υποβάλλεται από το εκάστοτε σωματείο, το οποίο θα λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση για λογαριασμό του εργαζομένου, μαζί με αίτηση του εργαζομένου, θα συνυποβάλλονται δε όλα τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής, όπως οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο η εταιρεία. 5.13 Ανανέωση Επαγγελματικών Διπλωμάτων και Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος Η Εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος ανανέωσης των επαγγελματικών διπλωμάτων καθώς και των αδειών ασκήσεως επαγγελμάτων των εργαζομένων, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της. Άρθρο 6 Άδειες Προσωπικού 6.1 Κανονικές άδειες – Προγραμματισμός Το προσωπικό της παρούσας δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 άδεια είκοσι (20) εργασίμων ημερών η οποία προσαυξάνεται κατά μία ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου και μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με σύστημα πενθήμερης εργασίας. Το προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα της εξαήμερης εργασίας δικαιούται είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, οι οποίες προσαυξάνονται κατά μία ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου και μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπολογίζεται η ημέρα της εβδομάδος κατά την οποία οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας (repos). Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή στην πρώην Ε.ΘΕ.Λ. ή στον πρώην Η.Λ.Π.Α.Π. ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 01.01.2016 όσοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή στην πρώην Ε.ΘΕ.Λ. ή στον πρώην Η.Λ.Π.Α.Π. ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι έξι (26) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή τριάντα μία (31) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Α) Προγραμματισμός της ετήσιας Κανονικής Άδειας Η χορήγηση της Κανονικής Άδειας προγραμματίζεται σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος προγραμματισμός της κανονικής άδειας γίνεται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και των σχετικών εγκυκλίων και πραγματοποιείται το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους με την παρακάτω διαδικασία: Το Τμήμα Προγραμματισμού Συγκοινωνιακού έργου και Δρομολόγησης της Διεύθυνσης Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Π.Σ.Ε.) εκδίδει εγκύκλιο με τα ρεπό του επόμενου έτους και τα ποσοστά Κανονικών Αδειών ανά αιτούμενο διάστημα και την αποστέλλει στις Υποδιευθύνσεις Κίνησης σε όλα τα αμαξοστάσια. Η Υποδιεύθυνση Κίνησης του κάθε αμαξοστασίου λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που υπηρετεί στο αμαξοστάσιο, αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων τα ρεπό κάθε ομάδας εργασίας και τον αριθμό των εργαζομένων που προβλέπονται ανά δεκαπενθήμερο. Ο εργαζόμενος καλείται στο χρονικό διάστημα από 5 έως 25 Οκτωβρίου με αίτησή του να προγραμματίσει τις δύο περιόδους της Κανονικής του Αδείας εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά τη θερινή περίοδο. Η Υποδιεύθυνση Κίνησης καταγράφει ανά δεκαπενθήμερο τις επιθυμίες των εργαζομένων και σε πρώτη φάση προγραμματίζει τις Κανονικές Άδειες στα δεκαπενθήμερα που ο αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει το ποσοστό. Στα δεκαπενθήμερα που οι επιθυμίες των εργαζομένων υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που προβλέπονται βάσει του ποσοστού, αξιολογεί τις δηλωθείσες προτιμήσεις βάσει των παρακάτω αντικειμενικών – κοινωνικών κριτηρίων. 1. Όσοι συντηρούν και έχουν την επιμέλεια τέκνων με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο με ειδικές ανάγκες ή έχουν μονογονεϊκές οικογένειες. 2. Οι πολύτεκνοι που ειδικά για την περίπτωση αυτή θεωρούνται οι έχοντες τρία (3) παιδιά και άνω, θα προηγούνται δε οι έχοντες τα περισσότερα τέκνα. Επί ιδίου αριθμού τέκνων, προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα. 3. Η γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα. Διευκρινίζεται ότι από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης των δεκαπενθημέρων που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει το ποσοστό, αποκλείονται εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν λάβει Κανονική Άδεια την ίδια χρονική περίοδο κατά το προηγούμενο έτος. Σε όσους εργαζόμενους δεν ικανοποιείται η πρώτη τους επιθυμία και αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, καλούνται να δηλώσουν δεύτερη προτίμηση στα δεκαπενθήμερα που έχουν απομείνει κενές θέσεις. Οι προγραμματισμένες άδειες ανά δεκαπενθήμερο αποστέλλονται στη Διεύθυνση Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Π.Σ.Ε.) για έλεγχο και έγκριση επί των κανόνων που έχουν τεθεί για το αναφερόμενο έτος. Οι προγραμματισμένες άδειες στη συνέχεια αποστέλλονται στην Υποδιεύθυνση Κίνησης των Α/Σ για να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Α/Σ. Επιτρέπονται μετά από αίτηση των εργαζομένων οι αμοιβαίες αλλαγές προγραμματισμού των Κανονικών Αδειών κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. Β) Χρόνος Χορήγησης της ετήσιας Κανονικής Άδειας Ο τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας γίνεται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και των σχετικών εγκυκλίων. Γ) Ημέρες που δεν υπολογίζονται στην Ετήσια Κανονική Άδεια Στον υπολογισμό των ημερών αδείας εξαιρούνται μόνο οι εκατόν οκτώ (108) τακτικές αναπαύσεις του προσωπικού κίνησης και του βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται σε εναλλασσόμενη φυλακή και οι οποίες χορηγούνται βάσει του προγραμματισμού εργασίας. Με την εφαρμογή της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. καταργούνται όλες οι προηγούμενες οδηγίες, κανόνες, υπηρεσιακά σημειώματα, που αναφέρονται στο παραπάνω θέμα και έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δ) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Για το προσωπικό που ανήκει στα ηλεκτροκίνητα οχήματα, λόγω της ιδιαιτερότητας τους στον τρόπο λειτουργίας τους, για την επίτευξη του συγκοινωνιακού έργου, παραμένει σε ισχύ ο μέχρι σήμερα τηρούμενος προγραμματισμός αδειών, βαρδιών κλπ. έως την έκδοση πορίσματος της επιτροπής της παραγράφου (Ε). Ε) Σύσταση επιτροπής προγραμματισμού αδειών Συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους εργαζομένων της εταιρίας και της διοίκησης, προκειμένου να διερευνηθεί και να εξευρεθεί κοινό σύστημα προγραμματισμού αδειών για το σύνολο της εταιρίας και την εύρυθμη λειτουργία αυτής, το οποίο θα εφαρμοστεί στην συνέχεια. 6.2 Αναπαύσεις Οι τακτικές αναπαύσεις για τους απασχολούμενους σε κυκλωματική εργασία, ορίζονται σε εκατόν οκτώ (108), ετησίως, οι οποίες χορηγούνται βάσει του προγραμματισμού εργασίας και σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου. Πλέον των εκατόν οκτώ (108) τακτικών αναπαύσεων, ορίζονται πέντε (5) πρόσθετες αναπαύσεις οι οποίες χορηγούνται μία (1) ανά δίμηνο εκτός του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου. Οι πρόσθετες αναπαύσεις χορηγούνται ύστερα από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας των ενδιαφερόμενων και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους από δίμηνο σε δίμηνο. Στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας που απασχολείται σε πενθήμερη εργασία χορηγείται ως πρόσθετη ανάπαυση μία (1) εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας και η οποία θα χορηγείται εκτός του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου, ύστερα από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας των ενδιαφερομένων και μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 6.3 Άδεια εξόδου Στο προσωπικό που δεν απασχολείται στην κίνηση και εργάζεται μόνιμα πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή χορηγείται άδεια απουσίας, για κάλυψη ατομικών αναγκών, έως έξι (6) ώρες το μήνα, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Η άδεια δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή της ετήσιας κανονικής άδειας ή repo και δεν δύναται να χρησιμοποιείται για κάλυψη αργοπορημένης προσέλευσης στην εργασία, ούτε να υπερβαίνει τις τέσσερεις (4) συνολικά ώρες ανά ημέρα. Επίσης δεν μεταφέρεται σε επόμενους μήνες και χορηγείται έως και τέσσερεις (4) φορές μηνιαίως. Οι ημέρες κατά τις οποίες θα χορηγείται η εν λόγω άδεια εγκρίνονται από τους Προϊσταμένους των εκάστοτε Διευθύνσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού. 6.4 Άδεια σε εθελοντές αιμοδότες Σε κάθε εθελοντή αιμοδότη, που προσφέρει αίμα για ενίσχυση της Τράπεζας αίματος που διατηρεί το κάθε Σωματείο, χορηγείται άδεια με αποδοχές τριών (3) ημερών, εφόσον η αιμοδοσία γίνεται σε χώρους που διοργανώνουν τα σωματεία της εταιρείας, και δύο (2) ημερών, εφόσον η αιμοδοσία γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Επίσης, για τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων χορηγείται άδεια με αποδοχές τεσσάρων (4) ημερών, και μέχρι δύο φορές ετησίως, η οποία δίνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας. Το σύνολό της άδειας αιμοδοσίας- αιμοπεταλίων ετησίως, δε μπορεί να ξεπερνά τις δώδεκα (12) ημέρες με αποδοχές. Οι ανωτέρω άδειες δε δύνανται να χορηγούνται α) σωρευτικά και β) πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία της αιμοληψίας. . 6.5 Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις μαθητών – σπουδαστών – φοιτητών & μεταπτυχιακών φοιτητών Για τη διευκόλυνση της φοίτησης των εργαζομένων της εταιρίας που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία ή ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) χορηγείται για κάθε ημέρα εξετάσεων μία (1) ημέρα αδείας. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία αυτή επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας. Η προκείμενη άδεια, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά σε αριθμό τις δέκα (10) ημέρες. 6.6 Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης του παιδιού Στους εργαζόμενους γονείς με παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο είναι δικαιούχοι του ανωτέρω δικαιώματος, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον αντίστοιχο εργοδότη. Οι γονείς που έχουν δύο (2) παιδιά και άνω, δικαιούνται την παραπάνω άδεια για κάθε ένα ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά φοιτούν σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης, ήτοι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 6.7 Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα ή διαζευγμένους γονείς, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού βάσει των προσκομιζόμενων εγγράφων, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Επίσης, γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 6.8 Άδεια φροντίδας παιδιών Οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας δικαιούνται για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο (2) ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι επιπλέον μήνες. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στην εταιρεία σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού, θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας. 6.9 Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας, η οποία (εταιρεία), αμέσως μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας, και μετά από αμετάκλητη αίτηση των ιδίων, καταβάλει σε αυτές το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 6.10 Άδεια παράστασης ενώπιον Δικαστηρίου Ο χρόνος παράστασης του μισθωτού σε ποινικά ή αστικά δικαστήρια ως κατηγορούμενου ή μάρτυρα, εφόσον η δίκη αφορά άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία και δεν πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης της Εταιρείας κατά του ιδίου, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος ημερήσιας εργασίας. Ως δίκες που αφορούν στην Εταιρεία νοούνται και οι υποθέσεις για περιστατικά σε βάρος του οδηγού (εξύβριση ή βιαιοπραγία κλπ.) που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Ως χρόνος ημερήσιας εργασίας θεωρείται και η παράσταση του εργαζομένου σε περίπτωση αναβολής της δίκης, με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος προσκομίζει τα απαραίτητα παραστατικά, όπως τούτα ορίζονται με τη σχετική οδηγία της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης. Στο προσωπικό που καλείται με έγγραφη πρόσκληση Εισαγγελικής Αρχής να παραστεί σε δίκη ως μάρτυρας υπέρ της Εταιρείας ή ως κατηγορούμενος για πράξη που αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, χορηγείται άδεια με αποδοχές τόσες ημέρες, όσες απαιτούνται κατά περίπτωση για παράστασή του ενώπιον του Δικαστηρίου, και τούτο αποδεικνύεται από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, τα οποία αποσαφηνίζονται σύμφωνα με την οικεία οδηγία της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης. Για την έγκριση χορήγησης της εν λόγω άδειας, το προσωπικό οφείλει με αίτησή του να προσκομίζει τα νόμιμα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 6.11 Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης Το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που πάσχει ή έχει παιδί, που πάσχει από νόσημα, που απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρση, δικαιούται άδεια με αποδοχές κάθε ημερολογιακό έτος, για όσο διάστημα διαρκούν οι μεταγγίσεις. Για τη λήψη της εν λόγω αδείας, το προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού βεβαίωση νοσοκομείου ή της Κεντρικής Υγειονομικής Επιτροπής. 6.12 Άδεια γάμου Σε περίπτωση γάμου του προσωπικού της εταιρείας χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο και σε πέντε (5) εργάσιμων ημερών για όσους εργάζονται πενθήμερο, η οποία είναι με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια. 6.13 Άδεια τοκετού Σε περίπτωση γέννησης τέκνου στο προσωπικό της εταιρείας χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές τριών (3) εργασίμων ημερών, σε περίπτωση δε γέννας με καισαρική τομή τεσσάρων (4) ημερών συνολικά και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. 6.14 Άδεια θανάτου συγγενούς μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και το ίδιο βαθμό, χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο (2) ημερών και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Αυτή η άδεια προσαυξάνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες για απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) χλμ. για την ηπειρωτική χώρα ή εκατό (100) χλμ για νησιά. 6.15 Συνδικαλιστικές απαλλαγές Οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 1264/1982 και του άρθρου 6 του Ν. 2224/1994 και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς, διακρίνονται δε σε άδειες με αποδοχές και σε άδειες χωρίς αποδοχές. Ο χρόνος απουσίας των συνδικαλιστών για να διευκολυνθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν 1264/1982, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Άρθρο 7 Προγραμματισμός Απασχόλησης – Κρίσιμη Ειδικότητα Στους εργαζόμενους της εταιρίας με την ειδικότητα του Οδηγού που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου, λόγω της κρίσιμης εργασίας την οποία επιτελούν, χορηγείται μηνιαίως ποσό ίσο με 7% του βασικού τους μισθού. Στο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, εκτός των χορηγητών ανταλλακτικών, που ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη του στόλου και των εγκαταστάσεων της εταιρίας χορηγείται μηνιαίως ποσό ίσο με 4% του βασικού τους μισθού. Συμφωνείται ότι στη λήξη κάθε τρίμηνου το ποσό θα αναπροσαρμόζεται σε 7% του βασικού μισθού, εφόσον κάθε μήνα του εν λόγω τριμήνου υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα του αναγκαίου στόλου, για την παραγωγή του συνόλου του συγκοινωνιακού έργου, με απόκλιση 2%. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμένει το αρχικό ποσό του 4% επί του βασικού μισθού. Η συνδρομή των συνθηκών αυτών θα πιστοποιείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων διευθύνσεων. Στο λοιπό προσωπικό της εταιρίας που συνεπικουρεί για την παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου το χορηγούμενο πόσο ανέρχεται σε 3% του βασικού μισθού μηνιαίως. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που δεν απασχολούνται για οποιοδήποτε λόγο στα κύρια καθήκοντα τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτό, θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους προσαυξημένες με τα αντίστοιχα ποσά της θέσης που υπηρετούν. Άρθρο 8 Απασχόληση οδηγών σε σταθερή βάρδια Παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να απασχολούνται σε σταθερή βάρδια με σταθερές ημέρες ανάπαυσης Σάββατο και Κυριακή, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες της εταιρείας το επιτρέπουν, και μέχρι ανώτατο όριο 7%, με κριτήρια που θα αξιολογούνται κάθε δύο (2) έτη και κατά προτεραιότητα όσοι συντηρούν και έχουν την επιμέλεια τέκνων με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο με ειδικές ανάγκες ή έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, οι πολύτεκνοι που ειδικά για την περίπτωση αυτή θεωρούνται οι έχοντες τρία (3) παιδιά και άνω και κατά γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα. Άρθρο 9 Ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου Α. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, που οφείλει υπόλοιπο δανείου που είχε λάβει από την Εταιρεία ή άλλων οφειλών, δεν θα υπάρχει καμία απαίτηση κατά των ως άνω κληρονόμων και θα φροντίζει για τη διαγραφή της οφειλής του θανόντα εν ενεργεία υπαλλήλου. Β. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, η Εταιρεία θα καταβάλει στους νόμιμους κληρονόμους α’ βαθμού την αποζημίωση του εργαζόμενου που δικαιούταν βάσει του Ν.2112/20 όπως αυτός ισχύει. Άρθρο 10 Στο προσωπικό της εταιρείας που αποσπάται εκτός Ο.ΣΥ. Α.Ε., θα χορηγείται μόνο ο βασικός μισθός και τα οικογενειακά επιδόματα, και οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν όλη την κανονική τους άδεια στην υπηρεσία που έχουν αποσπασθεί. Άρθρο 11 Ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού αναπηρίας Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού αναπηρίας εργαζομένου από τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, από τον οποίο έχει χορηγηθεί σύνταξη λόγω αυτού του ποσοστού, θα ενεργοποιείται η επαναπρόσληψή του εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 12 Ρύθμιση χρεωστικών υπολοίπων Χρηματικών διευκολύνσεων - Δανείων 1. Κάθε μορφής χρηματική οφειλή του εργαζόμενου προς την εταιρεία (υπόλοιπο δανείων, χρεωστικά υπόλοιπα, προκαταβολές, δόσεις προηγούμενων ρυθμίσεων, επίδομα εξομάλυνσης, κλπ. ), που υφίστατο την 31.12.2016, αφού λάβει χώρα σχετικός υπολογισμός, θα συμψηφιστεί με το τυχόν κόστος όλων των οφειλόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τον εργαζόμενο κατά την ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση που συνεχίζει μετά τον συμψηφισμό να υπάρχει χρεωστικό του εργαζομένου προς την εταιρεία θα υπάρχει νέα ρύθμιση παρακράτησης σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα ευρώ (30,00 €) και μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€). Σε αντίθετη περίπτωση όταν προκύπτει ποσό οφειλόμενο προς τον εργαζόμενο τότε η καταβολή θα γίνεται τμηματικά με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως ακριβώς η διαδικασία της παρακράτησης οφειλών. 2.Για το προσωπικό της εταιρείας δύναται η εταιρεία να παράσχει χρηματική διευκόλυνση – δάνειο και μέχρι ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), αποκλειστικά και μόνο, για τους εξής λόγους, ήτοι: α) Σοβαρούς λόγους ασθενείας του εργαζόμενου ή μέλους της οικογένειάς του ( εγχείριση, εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό του ταμείο), β) νοσοκομειακή περίθαλψη του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν θα καλύπτονται από το ασφαλιστικό του ταμείο, γ) έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις οικογενειακής φύσης, όπως γάμος, βάπτιση, θάνατος, έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει, δ) δικαστικές αποφάσεις που αφορούν έξωση ή αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του εργαζόμενου κλπ, ε) περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένο, εκ του νόμου, ποσό προκειμένου να υπαχθεί σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή τραπεζικές ρυθμίσεις και στ) πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΚΟ και με την ρητή προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κρατήσεις συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 30% των μηνιαίων αποδοχών Η κατάθεση της αίτησης θα είναι εφικτή εφόσον κατατίθενται ταυτόχρονα και τα σχετικά έγκυρα δικαιολογητικά. Δεν θα χορηγείται διευκόλυνση στην περίπτωση προγενέστερης χορήγησης οικονομικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει εξοφληθεί. Άρθρο 13 Τελικές διατάξεις – Χρονικά όρια ισχύος 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι όροι της από 27.1.2014 ΕΣΣΕ , ισχύουν από 1/1/2016 έως 30/42/2017. 2.Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 1/5/2017 και λήγει την 31/12/2018. 3. Από την 1/3/2017 δεν εφαρμόζονται τυχόν, άλλοι όροι που αφορούν σε ρυθμίσεις εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν το Προσωπικό της εταιρείας Ο.ΣΥ. Α.Ε., χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς και όροι οιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή πρακτικής εν ισχύ, αποφάσεις της Διοίκησης καθώς και οποιοσδήποτε άλλος κανονιστικός όρος, ο οποίος δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα όσα ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η οικεία νομοθεσία, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί μισθολογικών όρων. 4. Η φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των αναφερομένων στην παρούσα παροχών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη οικεία νομοθεσία. 5. Σε περίπτωση που οι ισχύοντες αναγκαστικοί νόμοι εκλείψουν, συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάχθηκε σε έξι (06) πρωτότυπα, δύο για την Εταιρεία, ένα για κάθε συμβαλλόμενο σωματείο, και δύο για κατάθεση σύμφωνα με τον Νόμο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αφού δε ελέγχθηκε από τους υπογράφοντες και επιπλέον αναγνώσθηκε μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε παρουσία όλων των αναφερομένων στην αρχή εκπροσώπων, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,